Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej:

Od 19 do 30 kwietnia 2021 r.

należy złożyć  w formie pisemnego oświadczenia

POTWIERDZENIE WOLI  ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach planuje się otworzyć w roku szkolnym 2021/2022 klasę artystyczną. Rodzice mają możliwość zapisania swojego dziecka do tej klasy – nabór nie podlega rejonizacji. Z wyrazami szacunku Beata Kalinowska – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, tel. 32 2547699.

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.