” W życiu miałem wielu przyjaciół i wielu nieprzyjaciół,

lecz przyjacielem bez zdrady była mi zawsze książka”.

                                                                                                     G. Morcinka

    Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną szkoły, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i współczesnym świecie.

Zbiorami biblioteki są:

1) wydawnictwa informacyjne (prasa, informatory),

2) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,

3) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

4) beletrystyka pozalekturowa,

5) literatura popularnonaukowa i naukowa,

6) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

7) literatura dla rodziców z zakresu wychowania,

8) dokumenty audiowizualne, komputery i edukacyjne programy komputerowe.

Zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) podejmowanie zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami

nauczania różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, wspieranie

nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania

uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,

6) rozbudzania zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształcenie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

8) działalność na rzecz upowszechniania i rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej:

a) pełnienie funkcji ośrodka informacji o działalności kulturalnej na terenie dzielnicy i miasta,

b) prowadzenie różnorodnych imprez kulturalnych.

Kilka słów o naszej bibliotece

Biblioteka szkolna  mieści się w sali nr 30 na I piętrze w budynku głównym i jest to jedna sala z wydzieloną czytelnią. Jej ogólna powierzchnia użytkowa wynosi ok. 60,7 m2.

W czytelni znajdują się cztery stoliki dla czytelników z ośmioma miejscami do pracy oświetlone światłem dziennym i sztucznym oraz dwie wygodne kanapy ze stolikiem w kąciku z czasopismami.

Biblioteka wyposażona jest również w dwa stanowiska pracy przy komputerze  z dostępem do Internetu.

Wypożyczalnia urządzona jest w taki sposób, że użytkownicy mają zapewniony wolny dostęp do półek z książkami z literatury popularnonaukowej, przygodowymi, obyczajowymi, fantastycznymi i bajkami. Samodzielnie mogą sięgać także po wyeksponowane na specjalnym regale nowości wydawnicze i czasopisma (biblioteka obecnie prenumeruje dla uczniów: Victor, Victor Junior, Młody Technik, Świerszczyk, Mały Gość Niedzielny). Oddzielnie usytuowane są regały z księgozbiorem podręcznym, lekturami szkolnymi, klasyką polską i obcą. Korzystanie z nich odbywa się tylko za pośrednictwem bibliotekarza. W bibliotece znajdują się również kasety wideo, magnetofonowe oraz płyty CD i DVD i podręczniki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZASADY OGÓLNE

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 4. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych..
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 6. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. 
 7. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 5. Uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.
 6. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 
 7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 9. Po wcześniejszy uzgodnieniu z bibliotekarzem, Czytelnicy biblioteki mogą wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i wakacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli. 
 2. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Korzystający z czytelni wpisuje do zeszytu odwiedzin swoje imię, nazwisko i klasę.
 5. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
 6. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 7. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię. Należy je okładać na ustalone miejsce.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 6. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu
 7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych. 
 8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera. 
 9. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).