ZARZĄDZENIE NR 838/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

w Lp. 2 Rodzaj czynności oraz Termin w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują brzmienie, odpowiednio
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
„ od 16.03.2020 roku od godz. 09:00 do 3.04.2020 roku do godz. 15:00”

W związku z zamknięciem szkół w celu ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

od 9 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.,

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 16 marca 2020 r. godz. 9:00 do 27 marca 2020 r. godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 23 marca 2020 r. godz. 8:00 do 31 marca 2020 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
17 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia:

od 20 kwietnia 2020 r. godz. 9:00 do 27 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

04 maja 2020 r. godz. 9:00

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 6 lipca 2020 r. godz. 9:00 do 9 lipca 2020 r. godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe
od 8 lipca 2020 r. godz. 8:00 do 13 lipca 2020 r. godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 lipca 2020 r. godz. 13:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia:

od 27 lipca 2020 r. godz. 13:00 do 30 lipca 2020 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

3 sierpnia 2020 r. godz. 9:00