Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024:

UWAGA RODZICE DZIECI PIĘCIO- I SZEŚCIOLETNICH!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Juliusz Ligonia w Katowicach informuje, że 13 marca 2023 r. o godz. 11.00 rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do oddziału przedszkolnego poprzez stronę internetową:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Rekrutacja będzie trwała do 23 marca 2023 r. do godziny 10:00.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej również będzie się odbywała wyłącznie drogą elektroniczną od 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. Adres strony do rekrutacji zostanie podany w późniejszym terminie.

Nabór trwa od 22 marca 2022 r. od godz 9:00 do 04 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00 wnioski do przedszkola będą dostępne na stronie : https://katowice.przedszkola.vnabor.pl

INFORMACJE OGÓLNE:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia zlokalizowana jest w Murckach – południowej dzielnicy Katowic. Liczy 271 uczniów zorganizowanych w 15 oddziałach szkolnych. Baza szkoły mieści się w dwóch budynkach zespolonych łącznikiem. Obejmuje łącznie 15 sal lekcyjnych wyposażonych w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne, 15-stanowiskową pracownię komputerową, bibliotekę, dwa gabinety terapii (jeden z nich wyposażony jest w interaktywny „Magiczny dywan”), izbę regionalną, salę i plac zabaw wyposażone w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła”, salę gimnastyczną i kompleks boisk sportowych, otoczony rozległym terenem rekreacyjnym. Szkoła wyposażona jest także w system monitoringu wizyjnego

W mniejszym z budynków, zagospodarowanym wyłącznie dla najmłodszych dzieci, uczą się dwie klasy pierwsze. W nim także usytuowano oddział przedszkolny, dzięki czemu dzieci nie są narażone na kontakt z uczniami starszych klas.

Sala, z której korzysta oddział przedszkolny wyposażona zastała w nowe, dostosowane do wzrostu dzieci meble, pomoce dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie, aparat mowy, sprawność manualną, analizator słuchowo – wzrokowy, plansze dydaktyczne tematycznie związane z realizowanym programem, kąciki tematyczne: przyrodniczy i czytelniczy, sprzęt multimedialny i audiowizualny, różnego rodzaju klocki oraz zabawki umożliwiające prowadzenie zabaw tematycznych – wszystko po to, aby dzieci mogły rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, a tym samym jak najlepiej przygotować się do rozpoczęcia nauki w szkole. Jej wnętrze jest ciepłe, wielobarwne i przyjazne dziecku.

Czas pracy oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb rodziców. Dla dzieci rodziców pracujących zawodowo organizuje się nieodpłatne zajęcia opieki świetlicowej w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 16:15 Świetlica szkolna oferuje nie tylko opiekę, ale również szereg ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania i sprawności najmłodszych dzieci. Stołówka przygotowująca obiady, posiada również możliwość wydawania śniadań i podwieczorków.

Praca dydaktyczno – wychowawcza w naszej szkole realizowana jest z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych i środków dydaktycznych sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, miesięczne plany wychowawczo – dydaktyczne oraz szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. Głównym jej celem jest stymulowanie rozwoju i edukacja dziecka poprzez różnorodne oddziaływania rozwijające zdolności językowe, wizualno – przestrzenne, muzyczne, kinestetyczne, logiczno – matematyczne, przyrodnicze oraz interpersonalne. Wszystkie działania mają na celu dobro dzieci, zaspokajanie ich potrzeb oraz oczekiwań rodziców.

Wychowankowie oddziału przedszkolnego, w ramach realizowanego procesu ich uspołecznienia czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Biorąc udział w szkolnych uroczystościach, konkursach i akcjach integrują się z całą społecznością uczniowską.

Dzieci uczestniczą w realizacji szeregu programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz w zajęciach licznych kół zainteresowań, adresowanych również do najmłodszych.

Szkoła organizuje ponadto zajęcia w plenerze, wyjazdy na wycieczki, wyjścia do kina i teatru, dbając

o wszechstronny rozwój swoich wychowanków.

OFERTA

Gwarantujemy:

1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego 4, 5 i 6-latków, zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka m.in. poprzez stałą opiekę psychologa i pedagoga szkolnego oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami.

4. Opiekę świetlicy szkolnej czynnej w godzinach 6.00-16.15 (zawsze dostosowanych do potrzeb rodziców).

5. Stołówkę szkolną oferującą pełne wyżywienie w cenie 5 zł dziennie.

6. Opiekę pielęgniarki szkolnej (2 razy w tygodniu).

7. Bazę przystosowaną do potrzeb i wieku rozwojowego przedszkolaków, obejmującą:

• odrębny budynek eliminujący kontakt najmłodszych dzieci z uczniami klas starszych

• w pełni wyposażoną salę dydaktyczną,

• salę zabaw i nowoczesny plac zabaw,

• rozległe tereny rekreacyjne.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Oferujemy wszystkim chętnym bezpłatne zajęcia:

– z języka angielskiego,

– muzyczne z elementami rytmiki,

– zajęcia logopedyczne (wg potrzeb i zaleceń PPP),

– rozwijające sprawność manualną,

– bajkoterapii (w bibliotece szkolnej),

– ruchowe w sali gimnastycznej i obiektach sportowych.

Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole umożliwia dziecku pokonanie lęku

przed nowym i nieznanym. Niweluje barierę związaną ze zmianą otoczenia, pozbawia stresu

związanego ze szkołą, łagodnie przenosząc dziecko z roli przedszkolaka w rolę ucznia.