• Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Szkoły Podstawowej nr 48 mieści się w Katowicach przy ul. Bielskiej 14. Obiekt szkolny posiada liczne bariery architektoniczne utrudniające osobom niepełnosprawnym poruszanie się wewnątrz budynków. Gwarantuje natomiast pełną obsługę interesantów poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielenie stosownej pomocy niepełnosprawnym interesantom.

Dostępność architektoniczną budynków Szkoły Podstawowej nr 48 szerzej opisano w dokumencie pn.”Deklaracja dostępności”. Informację zamieszczono na stronie głównej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach w zakładce pn. „Dostępność”- Deklaracja dostępności .

  • Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach prowadzi 2 strony internetowe: stronę główną Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

  • Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach aktualnie nie udostępnia usług pozwalających na komunikowanie się ze szkołą osób doświadczających trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się tj. osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych kontaktujących się
z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, stosuje się następujące formy dostępu do usług przy wykorzystywaniu środków wspierających komunikowanie:

  1. kontakt korespondencyjny na adres: Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach, 40-749 Katowice, ul. Bielska 14,
  2. korzystanie z poczty elektronicznej: sp48katowice@op.pl
  3. przesyłanie faksów pod numer tel.: 32 255 62 07,
  4. możliwość korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numerem tel.: 32 255 62 07 lub 513 485 470

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Szkoła zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia osobom
z niepełnosprawnościami

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 48 odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, dla których dotarcie do pomieszczeń oraz poruszanie się po budynkach jest utrudnione:

Nazwisko i imię pracownika szkołyStanowiskoTelefon służbowy
Fischer MałgorzataSekretarz szkoły32 255 62 07 513 485 470
Jasny KatarzynaWoźna szkolna32 255 62 007 w.214

Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Szkole Podstawowej nr 48 w Katowicach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm. ), utworzono funkcję koordynatora do spraw dostępności, którą pełni Pani Małgorzata Fischer – sekretarz w Szkole Podstawowej nr 48 w Katowicach

Dane kontaktowe:

  • e-mail: fischer_sp48@op.pl
  • telefon: (32) 255 62 07;
  • adres: Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach, ul.Bielska 14, 40-749 Katowice