W związku z sygnałami dotyczącym braku możliwości zalogowania się do systemu naborowego szkół podstawowych podajemy bezpośredni adres do strony do logowania, czyli:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

i/lub:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Olchowy

Wydział Edukacji i Sportu

Urząd Miasta Katowice

Rekrutacja do klas pierwszych od 23 marca 2020 r. godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. godz. 15:00
katowice.podstawowe.vnabor.pl

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zgłoszenie kandydata / złożenie wniosku o przyjęcie DO KLASY 1 szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 23 marca 2020 r. godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
23 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:

od 23 kwietnia 2020 r. godz. 9:00 do 5 maja 2020 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

7 maja 2020 r. godz. 15:00

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Zgłoszenie kandydata / złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1 szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 2 czerwca 2020 r. godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 r. godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
25 czerwca 2020 r. o godz. 9:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:

od 25 czerwca 2020 r. godz. 9:00 do 1 lipca 2020 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

3 lipca 2020 r. godz. 15:00

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku będzie prowadzony wyłącznie w systemie elektronicznym i w terminach wskazanych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice (nr 783/2020 z 29 stycznia 2020r.)