Cele ogólne:
 zbliżenie ucznia do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzegania jego
piękna;
 nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów, kształtowanie mądrego
i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;
 rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na
Ziemi;
 propagowanie świadomych postaw ekologicznych.


Cele szczegółowe:
Uczeń:
 Zna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną
dla niego roślinność i owady;
 Posiada wiedzę o pożyteczności niektórych owadów dla przyrody;
 Obserwuje rośliny i owady występujące w bliższym i dalszym otoczeniu;
 Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje ;
 Zna wybrane owady chronione ;
 Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie mógłby żyć.


Metody pracy:
 Podające:

 • wiersze,
 • opowiadania,
 • rozmowy,
 • objaśnienia
   Problemowe:
 • inscenizacje, teatrzyki,
 • gry i zabawy badawcze,
 • eksperymentowanie,
 • gry dydaktyczne,
   Aktywizujące;
 • obserwacja,
 • pokaz,
 • filmy przyrodnicze, prezentacje multimedialne,
 • wycieczki przyrodniczo- krajoznawcze,
 • ekspozycja okazów przyrodniczych,

 Praktyczne;

 • eksperymentowanie,
 • doświadczenia i eksperymenty z powietrzem, wiatrem i wodą,
 • założenie hodowli motyli – rusałki pokrzywnik;
 • wykonanie prac plastycznych z użyciem materiału przyrodniczego,
  gromadzenie ciekawych eksponatów.

Efekty
Co podjęte działania mają zapewnić uczniom:
 pobudzić do obserwacji przyrody,
 rozwijać zainteresowania przyrodą zmieniającą się zgodnie z porami roku,
 poszerzyć wiedzę na temat ścisłego związku między owadami a rozwojem roślin,
 wpłynąć na kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i emocjonalnej więzi z
nią,
 uwrażliwić na humanitarne obchodzenie się z owadami,
 umożliwić wyrażanie własnych uczuć poprzez sztukę (projekt plastyczny),
przedstawienie teatralne;
 rozwinąć odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, umiejętność planowania
czasu pracy;
Co podjęte działania mają zapewnić szkole:
 promować nasze działania ekologiczne w środowisku,
 doprowadzić do integracji rodziców i środowiska lokalnego,
 rozszerzenie bazy przyrządów badawczych,
 wzbogacenie warsztatu pracy n-la, w tym umiejętność pracy z projektorem jako
środkiem dydaktycznym,


Co podjęte działania maja zapewnić środowisku:
 umożliwić wzajemne dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń między partnerami,
 wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko.

Autorka projektu:
Nauczycielka klasy Ia ze SP Nr 48
w Katowicach
mgr Barbara Służałek