“Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak

Rzecznik Praw Ucznia w SP 48 Katowice

Kto jest Rzecznikiem w naszej szkole?

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest pani Teresa Stanisz

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania. Powołany jest on do:

 • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły
  oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji
  o Prawach Dziecka
 •  podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków
  do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności
 •  reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną
  oraz Dyrekcją szkoły
 • informowania uczniów o przysługujących im prawach
 • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia, rozwiązywania spraw spornych
 • prowadzenie dialogu między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych między uczniami,wychowawcami, innymi pracownikami szkoły

Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

 • ·       zasadą dobra ucznia – wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia
 • ·       zasadą równości  – troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia
 • zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Szkolny Rzecznik może:

 • rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie
 •  rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły, psychologa szkolnego
  oraz Dyrektora szkoły
 • organizować konfrontacje wyjaśniające
 • inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka
  i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 •  ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie,

w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

O czym uczeń wiedzieć powinien!

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym,
  aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia
  lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
 6. Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?


Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.

Adres mailowy Rzecznika Praw Ucznia w SP 48 Katowice

 twojrzeczniksp48@gmail.com

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH
STAN PRAWNY DZIECKA


– 
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
– 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej o Prawach Dziecka

– Konwencja o Prawach Dziecka
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:

– przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;

– nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;

– masz problemy w relacjach z rówieśnikami;

– masz trudności w nauce;

– ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.

Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub rady
w innych sprawach, niż prawa dziecka
możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Infolinia : 800 676 676, Telefon ( 22) 55 17 700
e-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl
strona http://www.rpo.gov.pl/