K A R T A R O W E R O W A

I. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:
 ukończone 10 lat,
 pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,
 zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 zdany egzamin teoretyczny i praktyczny w szkole
 znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
 przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia
legitymacyjnego.
II. PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:
Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
W szkole na lekcjach techniki uczniowie przygotowywani są z zakresu:
 znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego
obowiązujących pieszych i rowerzystów,
 obsługi technicznej roweru,
 udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
III. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI
 Teoretycznej
 Praktyczne
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się
z 25 pytań.

Wymagane wiadomości do egzaminu teoretycznego:
 przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
 zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 znaki pionowe ( ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne ),
 znaki poziome i tabliczki do znaków,
 pierwsza pomoc.
Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych
do uzyskania.
IV. Na egzamin praktyczny uczeń przyjeżdża rowerem prawidłowo wyposażonym w:
 światło przednie barwy białej lub żółtej
 światło tylne barwy czerwonej
 z tyłu światło odblaskowe
 dzwonek
 sprawny co najmniej jeden hamulec
Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:
 przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
 jazda i wykonanie lewoskrętu
 prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
 właściwe reagowanie na znaki.


V. Kolejny termin egzaminu teoretycznego

Jeżeli uczeń zdający egzamin uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo
z powodu choroby nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, wyznacza się
kolejny termin egzaminu za 7 dni od pierwszego.
Terminy egzaminów na kartę rowerową
Egzamin teoretyczny:
klasa 4 b -3 czerwca 2024r na lekcji techniki o godzinie 12 00 w sali 17
klasa 4 b -3 czerwca 2024r na lekcji techniki o godzinie 13 00 w sali 20
Egzamin praktyczny:
Klasy 4a i 4b na lekcjach techniki w dniu 10.06.2024. na boisku szkolnym godz. 13 00

Link do wykorzystania ( utrwalcie sobie wiadomości do egzaminu i rozwiążecie testy )
https://kartarowerowa.net.pl/
https://wordwall.net/pl/resource/55590380/technika/quiz-na-kart%c4%99-
rowerow%c4%85
https://brd.edu.pl/brd1/am/5/test5.htm
https://brd.edu.pl/brd1/testy25/2/quiz.htm
https://sp128.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/05/Test1-wersja-B.pdf
Uwaga!
Wszelkie informacje uzyskacie u nauczyciela techniki – pani Barbary Gregorkiewicz (kontakt
przez dziennik elektroniczny lub osobiście w szkole).

Wykonała mgr Barbara Gregorkiewicz.

Zagadnienia do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

 1. Zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze.
 2. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń
  dawanych przez osobę kierującą ruchem czyli kolejność przestrzegania (co
  najważniejsze, co następne,….).
 3. Zasady poruszania się w grupie po chodniku jako pieszy i jezdni jako
  rowerzysta.
 4. Pieszy i rowerzysta widoczni na drodze.
 5. Elementy drogi. Rodzaje dróg.
 6. Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku –3 sytuacje.
 7. Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem.
 8. Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
 9. Oznakowanie przejazdów kolejowych.
 10. Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru.
 11. Drogi rowerowe, przejazdy dla rowerzystów i zasady panujące na nich.
 12. Przygotowanie roweru do jazdy.
 13. Rodzaje znaków poziomych i pionowych. Jakie mają zadanie? Jak się
  zachować, gdy są na naszej drodze?
 14. Manewry na drodze: rodzaje, sposób wykonywania, kiedy nie wolno
  wykonywać manewru (np. kiedy nie wolno zawracać, wyprzedzać,..).
 15. Rodzaje skrzyżowań i pierwszeństwo na różnych skrzyżowaniach.
 16. Krzyżówki –określanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach.
 17. Co to jest pojazd uprzywilejowany? Jak się zachować, gdy jedzie?
 18. Jak zachować się czasie wypadku? Doraźna pomoc poszkodowanemu.
 19. Telefony alarmowe- Jak wzywamy pomoc w sytuacji zagrożenia?

Zagadnienia dodatkowe, ale też ważne dla bezpieczeństwa:
 stan techniczny roweru i jego widoczność na drodze warunkiem
bezpiecznej jazdy;
 technika kierowania rowerem;
 warunki panowania nad rowerem (hamowanie+ od czego zależy droga
hamowania pojazdów, utrzymanie bezpiecznej odległości od
poprzedzającego pojazdu, stan nawierzchni itd.);
 znaczenie używania kasków ochronnych, odpowiedniego ubrania i
elementów odblaskowych;
 oznakowania dróg, w tym przeznaczonych dla rowerów, dróg dla
pieszych i rowerów oraz przejazdów rowerowych;
 zasady poruszania się rowerzysty na drogach wewnętrznych i w strefie
zamieszkania; czego nie wolno rowerzyście
 prawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych;
 poruszanie się rowerem po drogach publicznych bez wydzielonych
miejsc dla rowerów;
 postępowanie rowerzysty wobec pojazdów uprzywilejowanych w ruchu;
 postępowanie rowerzysty przy dojeżdżaniu do przystanków komunikacji
publicznej;
 różne zagrożenia dla rowerzystów, takie jak np.: nieprzestrzeganie
przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, ruszające
autobusy i samochody, których kierowcy nie zawsze włączają
kierunkowskazy czy bez upewniania się otwierają drzwi od strony jezdni,
niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe itp.
 zasada ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg i zasada
szczególnej ostrożności.

Pierwsza pomoc:
 wyposażenie apteczki i udzielanie pierwszej pomocy w drobnych
urazach;
 czynności konieczne do wykonania na miejscu wypadku; zabezpieczenie
miejsca wypadku;
 postępowanie wobec osób przytomnych oraz nieprzytomnych;
 opatrywanie ran przy skaleczeniach;
 postępowanie w sytuacji ukąszeniach, zwichnięcia lub złamania;
Umiejętności praktyczne:
 przygotowanie roweru do jazdy
 jazda rowerem na wprost-ruch prawostronny
 reagowanie na znaki drogowe- przejście dla pieszych (ustępowanie
pierwszeństwa pieszemu)
 zmiana pasa ruchu
 ósemka-przejazd z sygnalizowaniem zmiany kierunku jazdy, bez
podpórek i bez najeżdżania na linii
 ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym
 slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru)
 sprawne hamowanie i zatrzymanie się w polu końcowym
 sprawne wsiadanie na rower po zatrzymaniu się
 jazda po łuku oraz wąską ścieżką, bez najeżdżania za linie


Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może wyglądać następująco:
Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
 Lewoskręt -skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką
 Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.

 Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
 Jazda slalomem
 Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
 Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
 Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu