Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sp48.eu/ oraz www.sp48.o12.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak nawigacyjnych skrótów klawiszowych,
  • braku możliwości skalowania dużego kontrastu,
  • możliwości występowania problemów ze skalowaniem strony,
  • brak pomijania logicznego bloków,
  • braku możliwości odczytu w edytorze tekstu dokumentów zapisanych w formacie PDF

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Małgorzata Fischer e-mail: fischer_sp48@op.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ (32) 255 62 07]. Tą samą drogą można składać wnioski
    o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt szkolny obejmuje budynek A połączony przewiązką z budynkiem B oraz segmentem sportowym C.

Obiekt posiada 5 wejść:

– wejście główne od ulicy Bielskiej – nie jest dostosowane do samodzielnego poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową (schody),

– dwa wejścia do przewiązki (łącznika) oraz wejście do segmentu sportowego znajdują się na poziomie zero i posiadają poszerzone drzwi,

– wejście tylne od podwórka posiada prowizoryczny podjazd dla wózków.

Budynek A ma 3 kondygnacje i przyziemie, na które prowadzą schody niedostosowane

dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Sekretariat szkoły przyjmujący interesantów znajduje się na
I piętrze.

Budynek B ma 3 kondygnacje, na które prowadzą schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynki A i B nie posiadają wind, platform ani pochylni umożliwiających poruszanie się między kondygnacjami osobom niepełnosprawnym. Nie ma również toalet dostosowanych i wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynki A i B nie posiadają informacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Na teren szkoły i jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym, po wcześniejszym uzgodnieniu ze względu na przebywające na terenie szkoły dzieci.

W chwili obecnej w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W przypadku konieczności skorzystania z usługi tłumacza migowego należy kontaktować się telefonicznie z koordynatorem ds. dostępności pod numerem telefonu 32/255-62-07 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Na terenie szkoły znajduje się parking, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne, pomimo braku wydzielonego miejsca postojowego.

Wszyscy pracownicy obsługi szkolnej zobowiązani są do udzielenia wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.