zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz.1973 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 poz.845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach przesyła powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w planach działań krótkoterminowych stanowiących integralną część Programów ochrony powietrza przyjętych uchwałami Sejmiku Województwa śląskiego.

Służba Dyżurna

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego