Organizator:                         Młodzieżowy Dom Kultury

                                               w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach,

                                               ul. Zarębskiego 2  tel.: 32 254 76 99,

                                               email: konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury miasta Katowice.
 2. Ocenie podlegać będzie estetyka i poprawność językowa.
 3. Technika ozdabiania listudowolna. Format – A5, A4 lub A3.
 4. Nagrody przyznawane będą w dwu kategoriach wiekowych: kl I-III i IV-VIII.
 5. Listy prosimy dostarczać osobiście lub przesłać pocztą do dnia

11 grudnia 2020 r. (decyduje data wysłania).  

 •  Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW zał. nr.2)                        
 • Nagrody przesłane zostaną pocztą.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 • Lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie Młodzieżowego Domu Kultury  (www.mdkkatowice.pl).
 • Do listów prosimy dołączyć dane uczestników (imię, nazwisko, wiek) oraz nazwisko nauczyciela.
 • Decyzja Jury jest ostateczna.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Pytania proszę kierować do organizatora – Izabela Sitko 660722357

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!