Szanowni Państwo,

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą przekazywane dyrektorowi szkoły lub upoważnionemu przez dyrektora przedstawicielowi szkoły

30 lipca 2020 roku (czwartek)  w godzinach od 12:00 do 15:00 w wyznaczonej szkole – ośrodku odbioru zaświadczeń.

Ośrodki odbioru zaświadczeń to szkoły, do których przekazywaliście Państwo prace egzaminacyjne wraz z dokumentacją po egzaminie ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nie będą przesyłane pocztą.
Należy je odebrać w niżej wymienionych ośrodkach odbioru zaświadczeń.

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 dyrektor szkoły wydaje  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom,

którzy ukończyli szkołę podstawową, a w szkołach artystycznych uzyskali promocję do następnej klasy. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w szkole.

Podstawa prawna § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019, poz. 1700, ze zm.):

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia/słuchacza.