Informacje dla uczniów i ich rodziców

dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 w Szkole Podstawowej nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku
z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37,5⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły będzie miał zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
 4. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują między sobą odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką ochronną. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa wchodzą na teren szkoły w przyłbicy.
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w również trakcie trwania egzaminu.

6. Uczeń przychodzi na egzamin w stroju galowym. Wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

7. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: telefonu komórkowego. innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek itp. . Zgodę na wniesienie telefonu komórkowego na teren szkoły wydaje dyrektor szkoły na podstawie uzasadnionej prośby rodziców złożonej pisemnie najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. W razie wydania takiej zgody, uczeń na czas egzaminu pozostawia wyłączony telefon w depozycie.

8.Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2020roku :

a) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty.

b) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

9. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Zabronione jest także pożyczanie przyborów od innych.

10.Uczeń może przynieść na egzamin własną małą butelkę wody i stawia ją na podłodze, przy nodze stolika, by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego. Szkoła nie będzie zapewniać uczniom wody.

11.Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad zachowania wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:

 1. stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły:

– 16 i 17.06.2020 godz. 8:00 – uczniowie zdający w sali gimnastycznej

– 16 i 17.06.2020 godz. 8:15 – uczniowie zdający w sali 24 i 25 budynku A

– 18.06.2020 godz. 8:00 – uczniowie klasy 8b

– 18.06.2020 godz. 8:15 – uczniowie klasy 8a

2. wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem ( wyznaczono 3 wejścia do szkoły):

a) – nr 1 wejście główne do szkoły od ul.Bielskiej

-16 i 17.06.2020 godz. 8:15 – uczniowie zdający w sali 24 i 25 budynku A

– 18.06.2020 godz. 8:15 – uczniowie klasy 8a

b) nr 2  wejście na blok sportowy od strony placu szkolnego

– 16 i 17.06.2020 godz. 8:00 – uczniowie klasy 8b zdający w sali gimnastycznej

c)– nr 3 wejście tylne do szkoły od strony placu szkolnego

– 16 i 17.06.2020 godz. 8:00 – uczniowie klasy 8a zdający w sali gimnastycznej

– 18.06.2020 godz. 8:00 – uczniowie klasy 8b

3) skorzystać z szatni wyznaczonej dla danej klasy, pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz telefon komórkowy, wniesiony na teren szkoły za zgodą dyrektora na pisemną prośbę rodziców, umieszczony w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem , którą zapewni szkoła;

4) przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących ruch uczniów w szkole do poszczególnych sal egzaminacyjnych, zachowując co najmniej 1,5 metrowy dystans między sobą:

– 16 i 17.06.2020 – sala gimnastyczna i sale 24 i 25

– 18.06.2020 – sale 29, 24,25, 35, 41

5) przed wejściem do sali egzaminacyjnej uczeń :

– potwierdza swoją tożsamość, przedstawiając do wglądu legitymację szkolną,

– potwierdza na liście obecności swoją obecność na egzaminie,

– pobiera naklejki na arkusze egzaminacyjne przygotowane dla niego przez OKE

-potwierdza podpisem znajomość wcześniej przekazanych mu procedur organizacji i przebiegu egzaminu,

– oświadcza, że nie jest w posiadaniu urządzeń telekomunikacyjnych

– losuje miejsce na sali egzaminacyjnej tzn. wskazuje kartkę zawierającą numer stolika , którą w jego imieniu losuje przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego

6) wchodzi do sali egzaminacyjnej i zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.

12. Każdy z egzaminów rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa:

– pierwszy dzień – j.polski – 120 min

– drugi dzień – matematyka – 100 min

– trzeci dzień – j.angielski – 90 min

13. Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 06.08. 2019 roku w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uprawnieni do dostosowania posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, mają prawo do wydłużonego czasu na egzaminie:

j.polski – do 180 min

matematyka – do 150 min

j.angielski – 135 min

14. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że:

– na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

– po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

– w czasie egzaminu uczeń pracuje samodzielnie i obowiązuje go zakaz kontaktowania się z innymi,

– uczeń ma obowiązek każdorazowego zakrywania nosa i ust maseczką gdy podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną do toalety lub po zakończeniu egzaminu,

– członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego; nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych,

– uczniowie muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

– uczniów obowiązuje zakaz gromadzenia się przed szkołą i w czasie drogi powrotnej do domu. Wrażenia po egzaminie należy wymieniać między sobą w domu, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie,

– w czasie egzaminu uczeń nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona tego przyczyna , konieczność wyjścia sygnalizuje podniesieniem ręki.

15. O godzinie 9:00 członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne.

16. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku:

– zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2.stronie arkusza egzaminacyjnego,

– sprawdzenia kompletności arkusza,

– sprawdzenia, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

– sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

17. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE.

18. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

19. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

20. Czas pracy zdających podano w pkt. 12 i 13 niniejszej procedury.

21. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

22. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.

23. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

24.Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

25.Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

26. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
– informuje zdających o zakończeniu pracy,

– wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)]

-poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

– poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

27. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego –w obecności zdających –zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki –również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych(obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.

Uwaga!

Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu oświadczenia rodzica, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

Zobowiązuję uczniów klas VIII do zapoznania się z niniejszą procedurą oraz do jej bezwzględnego przestrzegania w okresie od 16 do 18 czerwca 2020r.

Dyrektor szkoły: Jolanta Kurzeja-Jopek

Katowice, 05.06.2020