I. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (zwany dalej
  Organizatorem), w ramach Kampanii na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych: „Śląsk dla
  Klimatu” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny w Mikołowie.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnoletniej, ma charakter otwarty, a udział
  w nim jest bezpłatny.
 3. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, która ukaże osobliwy świat roślin.
 4. Celem konkursu jest:
  a. popularyzacja wiedzy przyrodniczej i biologicznej;
  b. rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody;
  c. rozbudzanie zachwytu nad światem roślin;
  d. promowanie idei ochrony przyrody;

II. Warunki nadsyłania prac, wymagania techniczne:

 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową, wykonaną dowolną
  techniką.
 2. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu.
 3. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego
  w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.
  Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.obmikolow.robia.pl/konkursy.
 4. Termin dostarczenia prac upływa 10 maja 2020 roku.
 5. W konkursie mogą brać wyłącznie prace autorskie, nienagradzane w innych konkursach.
  Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone
  prawa autorskie do nadesłanych prac.
 6. Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą zawierać
  treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
 7. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.

III. Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, postanowienia końcowe:

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie
  przysługuje od niej odwołanie. Twórcy nagrodzonych prac zostaną poinformowani mailowo
  lub telefonicznie.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 24 maja 2020
  roku na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie podczas obchodów Dnia
  Roślin, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
 3. Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 4. Obecność osób nagrodzonych w dniu rozdania nagród jest obowiązkowa, gdyż Organizator
  nie przewiduje odbioru nagród w terminie późniejszym.
 5. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne
  publikowanie nadesłanych prac oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku
  oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz
  na stronie internetowej Organizatora i FB, a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji
  celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne), w szczególności na utrwalanie,
  zwielokrotnienie pracy każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do
  ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnienie
  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
  wybranym, w szczególności w Internecie.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem
  posiadania praw autorskich do nadesłanych prac, zgodą rodziców/opiekunów na udział
  w konkursie osoby niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
  Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu e-mail: konkurs@sibg.org.pl,
  tel.534 994 578.
  Załącznik nr 1 Regulaminu
  Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych.

http://www.obmikolow.robia.pl/uploaded2/KALENDARZ/2020/Konkursy/KARTA_ZG%C5%81OSZENIOWA_Intryguj%C4%85cy%C5%9Aw.pdf