W związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Ziemi przypadającymi w miesiącu kwietniu ogłaszamy Szkolny Konkurs Ekologiczno – Poetycki ZIELONE STROFY
1.CELE KONKURSU:
• rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
• propagowanie postaw ekologicznych
• dostrzeganie piękna otaczającej przyrody
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności
• inspirowanie uczniów do aktywności twórczej
• kształtowanie wiary we własne umiejętności

 1. Regulamin konkursu:
  • jest adresowany do uczniów klas IV-VIII
  • zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  klasy IV-VI i klasy VII-VIII
  • do konkursu można zgłosić jeden wiersz (minimum 3 zwrotki) poświęcony tematyce ekologii, ochrony środowiska, piękna otaczającej przyrody
  • przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność treści wiersza z tematyką konkursu
  • w konkursie mogą wziąć udział wiersze, które wcześniej nie brały udziału w innym konkursie
  • wiersz nie może przekraczać formatu strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy między wersami 1,
  • prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres gliszka1@op.pl z wpisanym tematem KONKURS
  • termin przesyłania prac: 10.04.2020r.
  • prace będzie oceniać jury (nauczyciele języka polskiego i nauczyciel geografii)
  • trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia zostaną nagrodzone
  • lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły
  Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie bez względu na zajęte miejsce uzyskają dodatnie punkty dodatnie za aktywność.