W związku z zamknięciem szkół w celu ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.