1. Cele ogólne:
 • zbliżenie ucznia do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna;
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi;
 • propagowanie świadomych postaw ekologicznych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną dla niego roślinność i owady;
 • Posiada wiedzę o pożyteczności niektórych owadów dla przyrody;
 • Obserwuje rośliny i owady występujące w bliższym i dalszym otoczeniu;
 • Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje ;
 • Zna wybrane owady chronione ;
 • Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie mógłby żyć.

Metody pracy:

 • Podające:
  • wiersze,
  • opowiadania,
  • rozmowy,
  • objaśnienia
 • Problemowe:
  • inscenizacje, teatrzyki,
  • gry i zabawy badawcze,
  • eksperymentowanie,
  • gry dydaktyczne,
 • Aktywizujące;
  • obserwacja,
  • pokaz,
  • filmy przyrodnicze, prezentacje multimedialne,
  • wycieczki przyrodniczo- krajoznawcze,
  • ekspozycja okazów przyrodniczych,
 • Praktyczne;
 • eksperymentowanie,
 • doświadczenia i eksperymenty z powietrzem, wiatrem i wodą,
 • założenie hodowli motyli – rusałki pokrzywnik;
 • wykonanie prac plastycznych z użyciem materiału przyrodniczego, gromadzenie ciekawych eksponatów.

Efekty

Co podjęte działania mają zapewnić uczniom:

 • pobudzić do obserwacji przyrody,
 • rozwijać zainteresowania przyrodą zmieniającą się zgodnie z porami roku,
 • poszerzyć wiedzę na temat ścisłego związku między owadami a rozwojem roślin,
 • wpłynąć na kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i emocjonalnej więzi z nią,
 • uwrażliwić na humanitarne obchodzenie się z owadami,
 • umożliwić wyrażanie własnych uczuć poprzez sztukę (projekt plastyczny), przedstawienie teatralne;
 • rozwinąć odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, umiejętność planowania czasu pracy;

Co podjęte działania mają zapewnić szkole:

 • promować nasze działania ekologiczne w środowisku,
 • doprowadzić do integracji rodziców i środowiska lokalnego,
 • rozszerzenie bazy przyrządów badawczych,
 • wzbogacenie warsztatu pracy n-la, w tym umiejętność pracy z projektorem jako środkiem dydaktycznym,

Co podjęte działania maja zapewnić środowisku:

 • umożliwić wzajemne dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń między partnerami,
 • wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko.

Autorka projektu:

Nauczycielka klasy Ia ze SP Nr 48

w Katowicach

mgr Barbara Służałek