Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne
2. zasiłek szkolny
Wnioski o przyznanie obu świadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w wersji papierowej w szkole.
Ad. 1.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie gminy Katowice. Podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w której znajduje się uczeń, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego w obecnej chwili do grudnia 2021r. wynosi 528,00zł, a od stycznia 2022r. będzie wynosić 600,00 zł.
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA POBRAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO I NALEŻY WYPEŁNIONE ODDAĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA RÓWNIEŻ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO.
Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom niezamieszkującym na terenie gminy Katowice.
Ad. 2.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi są m. in.:
• śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych,
• ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia,
• utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia w wyniku np.: pożaru, powodzi, katastrofy budowlanej, włamania,, powodujące znaczną lub całkowitą utratę mienia lub źródła utrzymania,
• inne zdarzenia losowe powodujące niezaspokojenie bieżących potrzeb edukacyjnych ucznia.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.