Działając w oparciu o   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

 1. Od poniedziałku 26 października   do 8 listopada 2020r. uczniowie klas IV-VIII realizować będą naukę w systemie zdalnym.
 2. Klasy I-III oraz oddział przedszkolny realizują zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w systemie stacjonarnym na dotychczasowych zasadach.
 3. Bez zmian funkcjonuje świetlica szkolna dla wychowanków oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III. Uczniowie klas starszych przebywają pod opieką rodziców.
 4. Kuchnia szkolna przygotowuje posiłki dla uczniów przebywających na terenie szkoły tj. klas I-III i oddziału przedszkolnego.
 5. Udział uczniów klas  IV-VIII w zajęciach  prowadzonych w systemie zdalnym jest obowiązkowy.
 6. Zajęcia w systemie zdalnym obejmować będą:

– zajęcia edukacyjne prowadzone online na platformie Microsoft Teams oraz

– pracę samokształceniową ucznia w oparciu o materiały przesyłane przez nauczycieli drogą elektroniczną w formacie PDF.

 • Czas trwania zajęć online wynosić będzie 35 minut.
 • Wymiar godzinowy zajęć lekcyjnych realizowanych w systemie zdalnym  nie ulega zmianie w stosunku do zajęć stacjonarnie odbywanych w szkole  i wynosi:

–  26 godzin w klasach IV-ych,  w tym 15 online,

– 27 godzin w klasach V, w tym 16 online,

– 27 godzin w klasach VI-ych,w tym 16 online,

– 34 godziny w klasach VII-ych,w tym 18 online,

– 33 godziny w klasach VIII-ych, w tym 20 online.

 • Uczniowie klas IV-VIII otrzymają plan lekcji z zaznaczonymi zajęciami online. Pozostałe zajęcia mają obowiązek realizować w danym dniu w oparciu o otrzymany materiał.
 • Źródłami  i materiałami  niezbędnymi  do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać są  podręczniki, e-podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz inne wskazane przez nauczyciela zasoby internetowe zalecone  w materiałach lekcyjnych przesyłanych uczniom.
 • Nauczyciel dokonuje wyboru kanału komunikacyjnego służącego przesyłaniu materiałów spośród  2  możliwości: na adres e-mail wskazany przez rodzica ucznia lub poprzez platformę MTeams.
 • Obecność ucznia na zajęciach online podlegać będzie kontroli i ewidencji
  w dzienniku  elektronicznym. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów na zajęciach realizowanych samodzielnie w oparciu o przekazane przez nauczyciela materiały będą prace uczniów przesyłane zwrotnie do nauczyciela.
 • Nieobecność ucznia w danym dniu  na   zajęciach online rodzice zgłaszają wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny w tym samym dniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż dnia następnego.
 • Niezgłoszone przez rodziców nieobecności uczniów na   wszystkich zajęciach online lub ich części traktowane będą jako nieobecności nieusprawiedliwione i zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania wpływać  będą na ocenę zachowania ucznia.
 • Zajęcia edukacyjne online rozpoczną się od wtorku 27.10.2020r., przy czym w poniedziałek-26.10.2020 uczniowie na 4 godzinie lekcyjnej podejmą próbę nawiązania kontaktu z wychowawcami klas  i w ramach zajęć z wychowawcą omówią zasady współpracy.
 • Uczniowie, którzy z powodu braku odpowiednich warunków domowych lub braku  odpowiedniego wyposażenia nie mogą  realizować  zajęć online,mają obowiązek skorzystania z zasobów szkoły i  będą realizować zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły – w pracowni komputerowej.
 • Uczniowie analogicznie jak pracownicy szkoły przebywający na terenie szkoły     w przestrzeniach wspólnych nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust jak również  dezynfekcji rąk i zachowania dystansu.
 • Uczniowie przebywający drogę do i ze szkoły są zwolnieni z zakazu przemieszczania się bez opieki  w godzinach od 8-16:00, o którym mowa w par.1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 23października 2020r.zmieniającego rozporządzenie wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii.
 •  W związku z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej,
  w godzinach 8:00-16:00 zabrania się uczniom klas IV-VIII  przebywania na terenie boiska i podwórka szkolnego w celach rekreacyjno-sportowych.
 • Praca uczniów w okresie zdalnego nauczania podlegać będzie  monitorowaniu i ocenie. Zasady i formy oceniania określą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych. W ramach zajęć online ocenie mogą podlegać odpowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność ucznia oraz testy dydaktyczne. Monitorowaniu postępów edukacyjnych uczniów służyć będą wytwory ich samodzielnej pracy, zaangażowanie oraz  aktywność  w czasie zajęć online.
 • Informowanie rodziców o bieżących postępach ich dzieci, korespondencja dotycząca realizacji zajęć , frekwencji uczniów na zajęciach oraz komunikowanie ogłoszeń i  innych spraw  w okresie zdalnego nauczania  odbywać się będą  z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
 • Komunikaty dyrektora szkoły zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły ,
  a informacje o nich w dzienniku elektronicznym.
 • Szkoła niezmiennie realizować będzie zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Psycholog i pedagog szkolny pracować będą stacjonarnie w szkole według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły. Konsultacje
  i porady dla uczniów  oraz ich  rodziców  realizowane będą po wcześniejszym,   telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 • Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów klas IV – VIII  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będą w systemie zdalnym w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem-specjalistą a rodzicem ucznia.
 • Szkoła inicjować będzie różne formy aktywności uczniów, organizując konkursy i akcje różnego typu. Informacje o nich zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Stopień zaangażowania uczniów znajdzie odzwierciedlenie w ocenie ich zachowania.
 • Potrzebę odbycia konsultacji z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych rodzice zgłaszają:

– telefonicznie  do sekretariatu szkoły  (32 2556207) lub

– przekazują wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.

 Nauczyciel nawiąże kontakt telefoniczny z rodzicem celem uzgodnienia formy i terminu konsultacji.

 • Problemy i pytania kierowane do dyrektora szkoły rodzice przekazują elektronicznie na adres e-mail szkoły: sp48katowice@o2.pl
 • Problemy i pytania kierowane do wicedyrektora szkoły rodzice przekazują elektronicznie poprzez dziennik elektroniczny.