Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne
  2. zasiłek szkolny

Wnioski o przyznanie obu świadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w wersji papierowej w szkole.
Ad. 1.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie gminy Katowice. Podstawową przesłanką do otrzymania przez uczia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w której
znajduje się uczeń, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może przekroczyć 528zł).
Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom niezamieszkującym na terenie gminy Katowice.

Ad. 2.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi są m. in.:
• śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych,
• ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia,
• utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia w wyniku np.: pożaru, powodzi, katastrofy budowlanej, włamania,, powodujące znaczną lub całkowitą utratę mienia lub źródła utrzymania,
• inne zdarzenia losowe powodujące niezaspokojenie bieżących potrzeb edukacyjnych ucznia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.