(wyciąg z procedur)

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie są zakażeni, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Dzieci przedszkolne oraz najmłodsi uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, w tym gorączki powyżej 37,4°.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci ( dotyczy wyłącznie uczniów klasy I) lub odbierający dzieci (dotyczy wyłącznie uczniów klasy I oraz wychowanków świetlicy) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Rodzice i inni interesanci proszeni są o kierowanie spraw do administracji szkoły drogą telefoniczną (32) 2556207 / 513485470 bądź z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: sp48katowice@op.pl . Dyrektor szkoły podejmuje decyzję co do zasadności osobistego kontaktu pracowników szkoły z interesantami. O sposobie załatwienia sprawy interesanci informowani są przez pracowników sekretariatu szkoły lub inne osoby zgodnie z kompetencjami.
 7. Osoby, które wchodzą na teren placówki są zobowiązane do poddania się pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego.
 8. Jeżeli uczeń zgłosi lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas zostanie on odizolowany od innych w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), w którym oczekiwał będzie na odbiór przez rodziców/opiekunów.
 9. Od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych tj. od 02.09.2020 obowiązują 3 wejścia do szkoły adresowane do ściśle określonych grup dzieci i uczniów:
  a) przewiązka – dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1a, 1b i 3a,
  b) wejście główne od ul.Bielskiej dla uczniów klas 2a, 2b,3b,5,7b,8a,
  c) wejście tylne od dziedzińca szkolnego dla uczniów klas 4a, 4b, 6a, 6b,7a, 8b
 10. Ograniczony zostaje sposób korzystania uczniów z szatni głównej do jednego oddziału w każdym boksie. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/21 z szatni korzystać będą następujące oddziały: oddział przedszkolny i klasy: 1a, 1b (szatnie w przewiązce), klasy 3a, 4a, 6a, 7a, 8b. W II półroczu roku szkolnego przewidywana jest zmiana.
 11. Pozostałe klasy, nie wymienione w pkt.10 korzystać będą z wieszaków szatnianych wstawionych do sal lekcyjnych lub zlokalizowanych na korytarzu w bezpośredniej bliskości pomieszczenia lekcyjnego. Wymagane są od uczniów worki na obuwie zmienne.
 12. Każdy oddział szkolny odbywa zajęcia edukacyjne stacjonarnie w 1 wyznaczonej dla niego sali:

Oddział Numer sali Oddział Numer sali
Przedszkolny 3 B 4b 35 A
1a 1 B, 5 15 A
1b 4 B, 6a 29 A
2a 41 A, 6b 36 A
2b 39 A, 7a 17 A
3a 40 A, 7b 16 A
3b 38 A, 8a 25 A
4a 28 A, 8b 20A

 1. Zmiana miejsca pobytu uczniów dotyczy wyłącznie zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.
 2. Uczeń wchodzi na teren szkoły w maseczce ochronnej, którą zdejmuje dopiero po zajęciu miejsca w ławce szkolnej.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać w plecaku kilka masek ochronnych, których używał będzie w sytuacji:
  a) przemieszczania się po korytarzu szkolnym w czasie przerw, w drodze do i z sali lekcyjnej sanitariatów, biblioteki i stołówki szkolnej,
  b) odbywania zajęć lekcyjnych z nauczycielem chorującym przewlekle i z obniżoną odpornością,
  c) bliskiego kontaktu z nauczycielem np. w czasie indywidualnej pracy nauczyciela z nim wymagającej bliskiego kontaktu.
 4. Wszyscy zobowiązani są do zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach. Uczniów obowiązuje zakaz gromadzenia się na całym terenie obiektów szkolnych zarówno przed lekcjami, w czasie lekcji jak i po lekcjach.
 5. Każdy uczeń w sali komputerowej podczas zajęć przy klawiaturze jest zobowiązany do założenia jednorazowych rękawiczek. Osoby, które nie będą posiadać rękawiczek nie pracują z komputerem. Po zajęciach, na koniec dnia lub częściej ( w miarę możliwości) klawiatury są dezynfekowane.
  18.Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek lub innych gadżetów.
 7. Ustala się nowy sposób spędzania przerw przez uczniów oraz wprowadza się trzecią przerwę 15-minutową w godzinach od 13:30 do 13:45.
 8. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzach co drugą przerwę. Pozostałe przerwy spędzają w sali lekcyjnej.
  21.Spędzanie przerw na korytarzach jest rotacyjne i ograniczone co do ilości oddziałów znajdujących się na danej kondygnacji co obrazuje poniższa tabela:

Czas trwania przerwy PARTER A I PIĘTRO A II PIĘTRO A
Numer sali, z której uczniowie spędzają przerwę na korytarzu
8:45 – 8:55 16 , 20, 25, 29, 35, 39, 41
9:40 – 9:50 17, 15, 28, 36, 38, 40
10:35 – 10:45 16 , 20, 25, 29, 35, 39, 41
11:30 – 11:45 17, 15, 28, 36, 38, 40
12:30 – 12:45 16 , 20, 25, 29, 35, 39, 41
13:30 – 13:45 17, 15, 28, 36, 38, 40
14:30 – 14:40 16, 20, 25, 29, 35, 39, 41
15:25– 15:35 17, 15, 28, 36, 38, 40

 1. Układ przerw międzylekcyjnych w budynku B dla uczniów klas I-ych projektują nauczyciele wychowawcy uzależniając go od potrzeb dzieci i uwzględniając zasadę, że w czasie przerwy tylko 1 oddział przebywa w przewiązce.
  23.Uczniowie obowiązani są do stosowania w szkole podstawowych zasad higieny m.in. do częstego mycia rąk. W każdej sali lekcyjnej do dyspozycji uczniów znajdować się będzie dozownik ze środkiem dezynfekującym.
 2. Nieprzestrzeganie przez uczniów powyższych zasad skutkować będzie stosowaniem kar zawartych w statucie szkoły, znajdzie również odzwierciedlenie w ustalanej przez wychowawcę klasy ocenie zachowania ucznia.
  Dyrektor szkoły J.Kurzeja-Jopek