Szanowni Rodzice.
Jak Państwu zapewne wiadomo, z dniem jutrzejszym wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Na jego podstawie wszystkie szkoły w Polsce realizować będą zadania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25.03 przystępujemy do realizacji podstawy programowej, czyli nowej dla uczniów tematyki. Zakończył się okres wysyłania uczniom materiałów ćwiczeniowych o charakterze utrwalającym i powtórzeniowym.
Począwszy od jutra realizować będziemy z Państwa dziećmi zajęcia według
zamieszczonego w dzienniku elektronicznym nowego planu. Plan ten nieznacznie różni się od dotychczas obowiązującego. Zmiany w nim na pewno Państwo dostrzeżecie.
Od jutra nauczyciele będą przysyłać na Państwa adresy e-mail materiały lekcyjne dla uczniów, wraz z informacjami dotyczącymi ich wykorzystania. Zajęcia prowadzone w systemie kształcenia na odległość będą wzbogacane materiałami: rekomendowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza Zintegrowaną Platformę Edukacyjną zamieszczoną na stronie www.epodreczniki.pl ), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Ponadto praca nauczycieli może być wspomagana platformami edukacyjnymi: classroom.google.com, www.wsipnet.pl , www.nowa.era.pl , www.youtube.pl , www.mac.pl, www.matzoo.pl , www.geografia24.eu , świat-prezentacji.pl, slideplayer.pl,
www. szkolnictwo.pl, quizlet.com, quizizz.com, www.pearson.pl . Wybór pomocy dydaktycznych jest suwerenną decyzją każdego nauczyciela.
Nauczyciel w oddziale przedszkolnym będzie przygotowywać materiały dla dzieci objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, adekwatnie do wieku i czasu, jaki przeznaczony jest na pracę dydaktyczną. Nauczyciele świetlicy przygotowują materiały dla uczniów klas 1-4 rozwijające ich zainteresowania, kreatywność i zdolności manualne.
Psycholog i pedagog przesyłać będą materiały ze swoich dziedzin, wspierające pracę wychowawczą rodziców i wychowawców klas. Ogłaszane będą konkursy szkolne pobudzające aktywność uczniów, ważną z punktu widzenia ustalanych dla uczniów ocen zachowania.
Równolegle do realizacji podstawy programowej odbywać się będzie praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podejmowane będą działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kanałami komunikacyjnymi pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły a Rodzicami uczniów będzie dziennik elektroniczny oraz poczta elektroniczna. Prosimy, aby Państwo również z nich korzystali. Tą samą drogą możecie Państwo odbywać konsultacje z nauczycielami w sprawach dotyczących realizowanego procesu dydaktycznego oraz postępów w nauce swoich dzieci.
Pragnę również podkreślić znaczącą różnicę pomiędzy tym, co już za nami, a tym co przed nami. Otóż etap, który rozpoczynamy dnia 25 marca to czas obowiązkowej nauki dla wszystkich uczniów, realizowanej codziennie, systematycznie i w wymiarze wynikającym z planu zajęć. Praca, zaangażowanie i wysiłki uczniów będą podlegały ocenie. O narzędziach
stosowanych w procesie monitorowania postępów uczniów zostaniecie Państwo poinformowani przez poszczególnych nauczycieli uczących Państwa dzieci.

Trudny czas przed nami, ale wszyscy mamy nadzieję , że nowym wyzwaniom sprostamy. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i problemy zgłaszane poprzez dziennik elektroniczny albo kierowane bezpośrednio na adres szkoły: sp48katowice@ op.pl

z poważaniem

Jolanta Kurzeja – Jopek