INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na rok 2019/2020.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która nie może być większa niż kwota, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163, 693 i 1045), gdzie kryterium dochodowe wynosi 528,00zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze „500 +”, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), oraz „300 plus Dibry Start” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać u pedagoga szkolnego i uzupełnione dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019r.

Bliższych informacji udziela pedagog szkolny.